Büromuz, İhracat ve ithalatta karşılaşılan sorunların çözüm yollarını bulma ve uygulama yönünde gerekli alt yapıyı oluşturarak iyi bir hizmet verme hedefi ile faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda müvekkillerimizin yurt dışındaki alacak ve davalarının takibini en iyi şekilde gerçekleştirmektedir.

Büromuzun bu alanda gösterdiği faaliyetler;
• Yurt dışı alacak takibi
• İhracat vesaikinin hazırlanmasında danışmanlık hizmeti verilmesi.
• Şirketlere yatırım teşvikleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi.
• Gümrük işlemlerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü.
• İthalatta haksız rekabetin önlenmesi.
• Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü.
• Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamındaki işlemler ile davaların takibi.

Yerli ve yabancı gayrimenkul sahipleri ile yatırımcılara, mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve idari merciler nezdinde yapılması gerekli her türlü işlemlerin gerçekleştirilmesi yönünde hizmet vermekteyiz. Ayrıca, gayrimenkul proje gelişimi konusunda kapsamlı ve hatırı sayılır bir bilgi ve tecrübe birikimine sahip avukatlarımız tarafından, gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak isteyenler de dâhil olmak üzere yerli ve yabancı müvekkillerimize gayrimenkul alımı, satımı, kiralaması ve gayrimenkul üzerine ayni veya şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin gerçekleştirilmesi ve buna dair görüşmelerin yürütülmesi konularında danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:
• Tapu işlemleri
• Kiralama sözleşmeleri
• Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri
• Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Dilligence)
• Alım – Satım sözleşmeleri
• Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
• Gayrimenkul finansmanı
• Yabancıların mülk edinmesi

• Marka ve Haklarına İlişkin her türlü İşlem
• Patent Haklarına İlişkin her türlü İşlem
• Telif Hakları
• Ticari Sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi
• Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet Hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
• Uluslararası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri
• Lisans sözleşmeleri görüşmelerine danışmalık ve sözleşmeleri hazırlamak
• Endüstriyel Tasarım Başvuruları.

• Yerli ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
• Haksız rekabetin önlenmesi,
• Tüketicinin Korunması
• Şirket Genel Kurul toplantılarının yapılması
• Sermaye Piyasasıİrtibat bürolarının kurulması
• Hisse Senetleri ve Tahvillerle ilgili İşlemler
• Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
• Sermeye Arttırımları ve İndirimleri
• Hukuki Durum Tespit Raporlaması (Due Dilligence )
• Şirket birleşme ve devralmaları

-Vergilendirme sürecinden kaynaklanan problemlerin çözümü
-İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi
-Gümrük Mevzuatından ve diğer vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerle ilgili Vergi Mevzuatı kapsamında dava öncesi idari müracaatların yapılması
-Uyuşmazlıkların idari aşamada çözülememesi halinde dava sürecinin takibi ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümü…

-Devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı idari başvurularda bulunulması
-Başvurular konusunda gerekli takibin yapılması
-Başvuruların neticelenmemesi halinde idare mahkemelerinde dava sürecinin takip edilmesi

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında, özel olarak da ticari ilişkilerden, fikri ve sınai haklar mevzuatından kaynaklanan ve ekonomik suçlarla alakalı uyuşmazlıklarda savcılıklar ve ceza mahkemeleri nezdinde hizmet verilmektedir…

-İşe alım prosedürünün hukuki alt yapısının oluşturulması
-İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerinin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve yeniden düzenlenmesi
-Savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
-İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümü…

Hizmetlerimiz danışmanlığını yaptığımız ticari şirketlerin, gerçek kişi tacirlerin, tüzel kişiliği olmayan kuruluşların; ticari işletme işletmekten, haksız rekabetten, ticaret unvanına tecavüzden, tacir yardımcılarının hukuki durumlarından, deniz ticaretinden, kıymetli evraktan, cari hesap ilişkilerinden, tacir olmanın yükümlülüklerinden doğan problemlerinin Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir. Ayrıca sözleşmelerin akdedilmesi konusunda imza öncesi yapılacak müzakere ve sözleşme taslaklarının hazırlanması hususunda da hizmetler verilmektedir.

Hukuk Büromuz nezdinde yapılan sözleşmelere örnek olarak;
• Hissedarlık Sözleşmesi
• Kira Sözleşmesi
• Taşınmaz Satış Sözleşmesi
• Franchising Sözleşmesi
• Temlik Sözleşmesi
• Mal Alım Sözleşmesi
• Acente Sözleşmesi
• İnşaat Sözleşmeleri
• Kredi Sözleşmeleri
• Lisans Sözleşmeleri
• İş Akitleri
• Yönetim, Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri verilebilir.

Medeni kanun kapsamında büromuz tarafından sınırlama olmaksızın hizmet verilmektedir. Eşlerin boşanması; maddi manevi tazminat talepli davalar; nafaka ve velayet davalarının çözümü; boşanma davalarının eki niteliğinde olan katkı payı ve mal paylaşım davaları; eşe karşı şiddeti önleyici tedbirlerin ilgili mercilerden alınması ve bunların infazı

Alacaklının alacağına en hızlı şekilde kavuşması için yetkili organlara başvurulması, İcra ve İflas Kanunu hükümleri doğrultusunda alacağın tahsilinin sağlanması, alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasında uyuşmazlıkların çözümü konusunda gerekli arabuluculuk görüşmeleri, İcra Mahkemeleri ve Genel mahkemelerde dava açmak ve sonuçlandırmak, icra işlemleri nedeniyle alacaklı, borçlu ve üçüncü kişilerin menfaat uyuşmazlığında uygulanacak hükümler çerçevesinde işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak, Bankaların Kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarda ticari hayatta gerçek yada tüzel kişilerin Ticaret Hukuku uygulamalarından kaynaklı ihtilaflarda çözüm üretmek, borçlunun iflası halinde alacaklıların alacaklılarının iflas masasına kayıt edilmesi, alacakların tahsili için yasal girişimleri yerine getirilmesi, Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin belirli koşullar altında borca batıklığı ortadan kaldırarak sermaye şirketi ve kooperatifin varlığını sürdürmesi için İİK’nın 179 maddesi gereğince gerekli yasal girişimlerin yerine getirilmesi kapsamında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

Her türlü yargılama ve tahkim prosedürleri takip edilmektedir.